caenfrdeitptrues

Preinscripció i matrícula

La preinscripció d’infants es realitzarà en un període similar al que anualment estableix el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per les escoles bressol.

Les bases del procés de preinscripció, les dates, horari de preinscripció i la documentació que cal portar,es penjaran a la pag web del centre i s’enviaran per correu ordinari a totes les famílies que tinguin el fill/a empadronat a Santa Cristina d’Aro. La presentació de sol·licituds es farà a l’Escola Bressol.

Uns dies abans de començar la preinscripció, es convocarà una Jornada de Portes Obertes, per tal que totes les famílies interessades puguin conèixer l’Escola Bressol.

L’escola bressol municipal, és un servei educatiu adreçat a infants de 4 mesos a 3 anys i a les seves famílies.

 

PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ CURS 2019/2020

 

L’Escola Bressol Guirigall disposa de 74 places (repartides en 5 aules)

 • 1 aula de P-0 per a 8 infants (8 places lliures)
 • 2 aules de P-1 per a 13 infants cadascuna (18 places lliures)
 • 2 aules de P-2 per a 20 infants cadascuna (18 places lliures)
 • Podran fer la preinscripció els infants nascuts els anys 2017, 2018 i 2019.

ON ES FA LA PREINSCRIPCIÓ I LA MATRÍCULA?

A la mateixa Escola Bressol de 9 a 11h .

En cas de no poder venir en aquest horari, truqueu per concertar dia i hora.

CALENDARI

Presentació de sol·licituds Del 2 al 15 de Maig
Publicació de les llistes amb barem el 20 de Maig
Termini de reclamacions Del 20 al 24 de Maig
Publicació de les llistes definitives El 28 de Maig
Període de matrícula Del 3 al 7 de Juny
 

DOCUMENTACIÓ GENERAL

 • Original i fotocòpia del llibre de família
 • Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant: pare,mare o tutor/a.
 • Sol·licitud de preinscripció , que es podrà omplir a l’Escola Bressol en  el moment de fer la preinscripció, o descarregar-se del web www.escolabressol.santacristina.cat

DOCUMENTACIÓ ESPECÍFICA A EFECTES DE BAREM

 • Lloc de treball de la persona sol·licitant

Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball: còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a aquest efecte per l'empresa.

 • Renda anual de la unitat familiar

Documentació  acreditativa de ser beneficiari la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.

 • Existència de germanes o germans escolaritzats al centre educatiu

No cal presentar cap document. L’escola comprovarà directament l’existència de germans/nes al centre en el moment de la presentació de la sol·licitud.

 • Discapacitat de l'alumne o l'alumna, el pare, la mare, el tutor, la tutora o germanes o germans

Original i fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

També s'admeten els certificats de discapacitat emesos pels organismes competents d'altres comunitats autònomes.

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d'incapacitat permanent de grau total, absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Original i fotocòpia del certificat de discapacitat de la persona que tingui aquesta condició, emès pel Departament Benestar Social i Família.

 • Condició legal de família nombrosa i/o monoparental

Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa i/o monoparental vigent.

Si l'alumnat estranger no pot aportar algun d'aquests documents, es té en compte la documentació alternativa que aporta per acreditar les diferents circumstàncies.

ALTRES INFORMACIONS

 • En cas d’empat es farà un sorteig el dia 29 de maig a les 10h.
 • Es reserva una plaça escolar en cada grup per a infants amb necessitats educatives especials NEE
 • En cas que es detecti documentació falsificada, l’Ajuntament es reserva el dret d’anul·lar la preinscripció.
 • Si un infant que està en llista d’espera, es troba en situació de risc social, l’assistent social podrà decidir si aquell infant serà el primer a ocupar una plaça lliure.
 • Si un infant de P-0 o P-1 que ha fet la preinscripció dins del termini establert, estigués tot el curs en llista d’espera, l’any següent tindrà plaça assegurada.

MATRÍCULA

Per formalitzar la matrícula cal portar:

 • l’original i fotocòpia del rebut de pagament de la mateixa (la matrícula s’ha d’anar a pagar al departament de recaptació de l’Ajuntament)
 • original i fotocòpia de la pàgina del llibre de salut on figuren les vacunes rebudes o certificat mèdic oficial justificatiu.
 • Original i fotocòpia de la tarja sanitària individual de l’alumne/a
 • 4 fotografies mida carnet

Domicili de l’alumne a Santa Cristina d’Aro

40 punts

Quan a instància del  pare, mare, tutor/a , es pren en consideració, en comptes del domicili habitual, l’adreça del lloc de treball a Santa Cristina d’Aro

10 punts

Quan el pare o la mare, tutor o tutora, siguin beneficiaris  de la prestació econòmica de la renda garantida de ciutadania.

10 punts

Infants nascuts  a Santa Cristina d’Aro. Quan en el llibre de família consta que ha nascut a Santa Cristina d’Aro

10 punts

Existència de germans escolaritzats al centre docent: quan l’alumne/a té matriculats germans al centre en el moment que es presenta la preinscripció

20 punts

Quan l’alumne o l’alumna acrediti una discapacitat de grau igual o superior a 33%, o quan el pare, la mare, tutor o tutora, un germà o una germana de l’alumne o alumna acrediti una discapacitat superior al 33%.

10 punts

Condició de família monoparental o acreditació de família nombrosa.

10 punts