caenfrdeitptrues

Preinscripció curs 2021-22

 

SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ A L’ESCOLA BRESSOL MUNICIPAL GUIRIGALL DE SANTA CRISTINA D’ARO PEL CURS 2021-2022

DADES DE L'ALUMNE/A

Nom i Cognoms*
DNI*
Domicili*
Població*
Codi Postal*
Telèfon*
Data de naixement:*
Lloc de Naixement*
Nacionalitat*
Llengua d’ús habitual*
Centre d’escolarització anterior (si n’hi ha hagut)*
Adreça electrònica*
Nombre de germans*
Lloc que ocupa entre ells*

DADES DEL PARE O TUTOR LEGAL

Nom i Cognoms (P)*
DNI (P)*
Domicili (P)*
Població (P)*
Codi Postal (P)*
Telèfon (P)*

DADES DE LA MARE O TUTORA LEGAL

Nom i Cognoms (M)*
DNI (M)*
Domicili (M)*
Població (M)*
Codi Postal (M)*
Telèfon (M)*

DADES A EFECTES DE BAREM

Domicili de l’alumne/a a Santa Cristina d’Aro (40 punts)*
Adreça de treball a Santa Cristina d’Aro i domicili no (10 punts)*
Beneficiari per renda mínima de reinserció (10 punts)*
Germans en el centre (20 punts)*
Discapacitat alumne/a, pare, mare o germans (10 punts)*
Nascuts a Santa Cristina d’Aro (10 punts)*
Condició de família monoparental o família nombrosa (10 punts)*

DADES A EFECTE DE CENTRE

Necessitats educatives especials*
Dades mèdiques significatives*
Menjador*

DECLARACIÓ DEL PARE/MARE O TUTOR/A

DECLARO SOTA LA MEVA RESPONSABILITAT QUE TOTES LES DADES QUE CONSTEN EN AQUESTA SOL·LICITUD SÓN CERTES*
He llegit i accepto la política de protecció de dades*
Verificació