caenfrdeitptrues

Quotes i pagament 2022

La quota de servei d'escolarització, la del servei de menjador, l'hora complementària, així com d’altres que puguin derivar-se del servei de l'Escola Bressol, es fixaran anualment a l'ordenança fiscal corresponent, de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro.

Pel infants nascuts el 2021, l'assistència de 8:45h a 14h és gratuïta.

PREUS 2023

 • Drets de matrícula per curs escolar P1 i P2: 42,65 €
 • Quota horari matí:
  • P-0: 102,00€
  • P-1: 92,79 €
   Quota horari mensual matí i tarda:
  • P-0: no hi ha servei de tarda (de 15:00h a 17:00h)
  • P-1: 136,45 €
 • Quota horari complementari 1 hora mensual: 30,00 €
 • Quota horari complementari 1 hora eventual: 3,00 €
 • Preu per 1 menú: 4,10 €
 • Quota mensual de servei de menjador de 13:00h a 15:00h: 60,00 €/mes +4,10€ dia
 • Quota mensual de servei de menjador de 13:00h a 14:00h: 30,00 €/mes +4,10€ dia
 • Per 1 servei de menjador eventual de 13:00h a 15:00h: 9,30 €
 • Per 1 servei de menjador eventual de 13:00h a 14:00h: 7,10 €

EXEMPCIONS

Els infants amb germans/es matriculats/des a l’Escola Pedralta, estaran exempts del pagament de l’hora complementària de 13 a 14h. En el cas de utilitzar el servei de menjador 13 a 15h , pagaran la quota sencera.

BONIFICACIONS

1.Gaudiran d’una bonificació del 25% sobre les quotes d’assistència i de servei de menjador per als nens fixos, a les famílies que tinguin més d’un fill matriculat a l’escola bressol. La bonificació serà aplicable sobre la quota a partir del segon fill i següents.

2.Els alumnes que facin l'hora complementària del matí i del migdia tindran un 10% de descompte.

3.En el cas que 2 germans facin 1 hora complementària, un d'ells tindrà un descompte del 25%

4.Gaudiran d’una bonificació del 30% sobre la quota d’assistència els fills de les famílies nombroses o monoparentals. Aquesta bonificació s’aplicarà, previ informe dels Serveis Socials Municipals, i en funció dels ingressos de la unitat de convivència.

Les bonificacions no es podran acumular, exceptuant les assenyalades en els punts 2 i 3 d'aquest apartat

PAGAMENTS

El pagament dels preus públics es realitzarà mensualment mitjançant domiciliació bancària dels rebuts. El cobrament de la quota mensual d’assistència es farà durant la primera quinzena. El cobrament de l’horari complementari, quota de menjador i els menús, es farà a mes vençut.

La baixa d’un alumne/a s’haurà de comunicar a la Direcció de Centre amb antelació el mes anterior.

La matrícula es pagarà anualment.

La mensualitat corresponent al mes de setembre (quan s’inicia el curs), es reduirà a la meitat, degut a que es comença a mitjans de setembre aproximadament.