caenfrdeitptrues

Quotes i pagament

La quota de servei d'escolarització, la del servei de menjador, l'hora complementària, així com d’altres que puguin derivar-se del servei de l'Escola Bressol, es fixaran  a l'ordenança fiscal corresponent, de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro.

PREUS 

 • Drets de matrícula per curs escolar I-1 i I-2: 42,65 €
 • Quota horari matí:
  • I-0: 102,00€
  • I-1: 92,79 €
   Quota horari mensual matí i tarda:
  • I-0: no hi ha servei de tarda (de 15:00h a 17:00h)
  • I-1: 136,45 €
 • Quota horari complementari 1 hora mensual: 30,00 €
 • Quota horari complementari 1 hora eventual: 3,00 €
 • Preu per 1 menú: 4,10 €
 • Quota mensual de servei de menjador de 13:00h a 15:00h: 60,00 €/mes +4,10€ dia
 • Quota mensual de servei de menjador de 13:00h a 14:00h: 30,00 €/mes +4,10€ dia
 • Per 1 servei de menjador eventual de 13:00h a 15:00h: 9,30 €
 • Per 1 servei de menjador eventual de 13:00h a 14:00h: 7,10 €

BONIFICACIONS

1.Gaudiran d’una bonificació del 25% sobre les quotes d’assistència i de servei de menjador per als nens fixos, a les famílies que tinguin més d’un fill matriculat a l’escola bressol. La bonificació serà aplicable sobre la quota a partir del segon fill i següents.

2.En el cas que 2 germans facin 1 hora complementària, un d'ells tindrà un descompte del 25%

3.Gaudiran d’una bonificació del 30% sobre la quota d’assistència els fills de les famílies nombroses o monoparentals. Aquesta bonificació s’aplicarà, previ informe dels Serveis Socials Municipals, i en funció dels ingressos de la unitat de convivència.

GRATUÏTAT 2 -3 ANYS (nascuts 2022)

Els infants nascuts l’any 2022 tenen matrícula i servei d’assistència gratuït de 7:45h a 13:00h o 8:45h a 14:00h (si inclouen servei de menjador) de setembre a juny.

EXEMPCIONS

Els infants amb germans/es matriculats/des a l’Escola Pedralta, estaran exempts del pagament de la quota horària del servei de menjador de 13 a 14h. En el cas d'utilitzar el servei de menjador 13 a 15h , pagaran la quota sencera.

 

*Preus orientatius. Modificacions respecte a les condicions de l’any anterior subjectes a l’aprovació definitiva de la taxa

PAGAMENTS

El pagament dels preus públics es realitzarà mensualment mitjançant domiciliació bancària dels rebuts. El cobrament de la quota mensual d’assistència es farà durant la primera quinzena. El cobrament de l’horari complementari, quota de menjador i els menús, es farà a mes vençut.

La baixa d’un alumne/a s’haurà de comunicar a la Direcció de Centre amb antelació el mes anterior.

La matrícula es pagarà anualment.

La mensualitat corresponent al mes de setembre (quan s’inicia el curs), es reduirà a la meitat, degut a que es comença a mitjans de setembre aproximadament.