caenfrdeitptrues

El Consell Escolar

El Consell Escolar és l'òrgan de participació de la comunitat educativa escolar en la gestió del centre, amb l'objectiu d'impulsar i fomentar la participació dels diferents sectors de la comunitat educativa. És un espai d'informació i reflexió sobre la vida a l'Escola Bressol.

El Consell Escolar es reuneix un cop al trimestre i sempre que el convoqui el director/a del centre o ho sol·liciti al menys un terç dels seus membres.

El Consell Escolar de l'escola bressol  té la següent composició:

  • Un representant de l'Ajuntament (regidor/a)
  • La directora del centre
  • Dos representants de les famílies, escollits/des per la resta de famílies de l'escola
  • Dues educadores del centre, escollides per l'equip docent.

Quan durant el període de vigència d'un càrrec es produeixi una baixa, el càrrec serà cobert pel següent membre del sector representat més votat, que quedarà com a reserva. Si no hi ha més candidats o candidates per cobrir-la, la vacant romandrà sense cobrir fins a final dels curs escolar.

A l'inici del nou curs es farà una nova convocatòria per tal de cobrir la vacant del sector corresponent. El nou membre s'ha de nomenar pel temps que restava del mandat a la persona que ha causat la vacant.